Ahmedabad

DSC06625.JPG
22.11.2015. 13:23
Gandi Ashram